Com organitzar la tresoreria dels centres juvenils

Als centres de manera habitual els animadors i animadores controlen diferents tipus de despesa: La que es genera per activitat econòmica dels grups de joves, les quotes de socis i sòcies i les bestretes de l’animadora. Aquestos són els únics ingressos als que com a professional de la teua entitat accediràs, i cadascú d’ells es gestiona de manera diferent.

1.Tipus de despeses dels centres juvenils  i com es gestionen

Activitat econòmica:

Són els ingressos que es generen amb les activitats que organitzen els grups de joves (p.e., les entrades a la Casa del Terror). Cada centre ha de tenir únicament una caixa de cabals que ha de contenir aquests diners de manera provisional per a ser ingressats al compte bancari de l’associació provincial (ACJCS o ACJV) el més aviat possible, ja que als centres no ha d’haver-hi diners en efectiu.

Com a ingressos de l’associació, han de justificar-se. Això vol dir que si el grup de joves necessita diners per a una activitat que ells programen hauran de demanar l’ingrés dels diners al responsable de l’associació (generalment, el tresorer) i hauran de facturar a l’associació.

Aquests moviments de caixa són competencia única i exclusiva de les associacions provincials , ja que són diners generats per elles.  Totes les despeses de les activitats que generen els grups de joves han de tenir factura, amb les dades correspondents:

Associació de Cases de Joventut de Castelló, G12870713. (Carrer Els Dolors, 42. CP 12560 Benicàssim-Castelló).

Associació de Cases de Joventut de València, G96331996. (Carrer Marqués de Solferit, 42.CP 46180 Quart de Poblet-València)

Quotes de socis/es

Les quotes són considerades com diners del centre i poden fer-se servir com eina metodològica, però mai podrán estar a la caixa de cabals, sempre hauran d’ingressar-se al  banc de l’associació corresponent.

Les quotes es cobren al principi de curs, durant el mes de setembre. Són 10€/any i cobreix  l’assegurança, materials i totes les activitats a realitzar al centre. El pagament és en efectiu a l’animadora del centre, qui entregarà a canvi un rebut. Tots els centres juvenils tenen un talonari per al pagament de quotes o altres activitats dels joves, dels quals s’emplena el rebut i es guarda al mateix talonari la còpia.

Si algú es fa soci/a més endavant, simplement pots omplir el rebut i ingressar la quota al compte bancari de l’associació.

2.Com es gestiona la caixa del centre

La comptabilitat de la caixa estarà disponible a un document Excel genèric per a tots els centres que es troba al Drive de COMÚ PROFESSIONALS, dins de la carpeta ACJCS/ ACJV. Al full de càlcul hauran d’anotar-se tots els moviments de la caixa, tant els ingressos (quotes, activitat econòmica) com les despeses (Compra de materials DEL GRUP DE JOVES). Les transferències constaran al full de càlcul com a despeses, ja que són un moviment de caixa. Hauran d’acompanyar-se del justificant bancari I deixar constància del mateix justificant al full de càlcul.

Per qüestions de seguretat, dins de la caixa dels centres NO PODRÀ haver-hi més de 30 € d’efectiu.  Per a gestionar-ho adequadament, es farà un arqueig de caixa setmanal. L’arqueig constarà de comptabilitzar l’últim dia de la setmana tots els moviments de caixa i constatar que queden tan sols 30 euros d’efectiu.

3.Altres tipus d’ingressos

Bestretes

Són les quantitats que ingressa la FVCJ i que gestiona únicament l’animadora professional per a destinar a materials per al projecte (Cartells de difusió, material de l’animador, tallers programats per l’animadora, etc).

Aquests diners han de justificar-se amb factures a nom de l’entitat, ja que poden dependre de convenis, subvencions etc amb les següents dades:

Federació de Cases de Joventut de la CV , G96355649 (Carrer José Luis Lazkanoiturburu Korkostegui, 14. 46940 Manises-València)

Les bestretes NO estaran de manera física en la caixa del centre, ha de gestionar-les l’animador individualment I justificar-les A l’Excel comptable (Per saber com gestionar el pressupost i la bestreta del CJ, consulta el document “Com gestionar les despeses d’activitat d’un centre juvenil)

Subvencions

Les subvencions són competència de la junta directiva de les associacions o de l’equip de gestió de projectes de l’entitat.Seran aquests qui es responsabilitzaran de demanar i justificar les subvencions. Els centres juvenils queden exemptes com a tal per a demanar les subvencions, en cas que els i les joves vulguen demanar una subvenció local han de coordinar-se amb l’associació provincial corresponent. La tasca de l’animadora serà la de supervisar i facilitar la relació entre l’associació i el grup de joves, sense haver de demanar la subvenció en nom del centre.

¿Te ha resultado útil??

1 / 0

Deja una respuesta 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *